ویدئو های معرفی محصولات

ویدئو وال های HIKVISION

برای خواندن  توضیحات ویدئو وال های HIKVISION اینجا کلیک نمایید.

ماژول ایندور P2 HIKVISION

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول ایندور P2 HIKVISION اینجا کلیک نمایید.

ماژول P4 outdoor HIKVISION

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P4 outdoor HIKVISION اینجا کلیک نمایید.

پاور های ۵ ولت و ۱۲ ولت ۷۰۱Hi-Tech

برای خواندن  توضیحات پاورهای ۵ولت و ۱۲ولت ۷۰۱Hi-Tech اینجا کلیک نمایید.

ماژول ایندور P2.5 GKGD

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول ایندور P2.5 GKGD اینجا کلیک نمایید.

ماژول P5 outdoor HIKVISION

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P5 outdoor HIKVISION اینجا کلیک نمایید.

ماژول P4 ایندور GKGD

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P4 ایندور GKGD اینجا کلیک نمایید.

ماژول P2.5 Hikvision

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P2.5 Hikvision اینجا کلیک نمایید.

ماژول P3 ایندور کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P3 ایندور کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P6.6 outdoor Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P6.6 outdoor Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول P5 outdoor Cailiang

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P5 outdoor Cailiang اینجا کلیک نمایید.

ماژول ایندور P2.5 کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول ایندور P2.5 کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P4 ایندور Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P4 ایندور Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول P3.9 indoor کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P3.9 indoor کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P4 128x256 کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P4 128×256 کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P5 outdoor Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P5 outdoor Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول P8 outdoor Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P8 outdoor Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول P5 indoor cailiang

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P5 indoor cailiang اینجا کلیک نمایید.

ماژول

برای خواندن  توضیحات محصول اینجا کلیک نمایید.

ماژول

برای خواندن  توضیحات محصول اینجا کلیک نمایید.

ماژول

برای خواندن  توضیحات محصول اینجا کلیک نمایید.