ویدئو های معرفی محصولات

ماژول P2.5 Hikvision

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P2.5 Hikvision اینجا کلیک نمایید.

ماژول ایندور P2.5 کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول ایندور P2.5 کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P3 ایندور کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P3 ایندور کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P3.9 indoor کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P3.9 indoor کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P4 ایندور Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P4 ایندور Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول P4 128x256 کایلیانگ

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P4 128×256 کایلیانگ اینجا کلیک نمایید.

ماژول P5 indoor cailiang

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P5 indoor cailiang اینجا کلیک نمایید.

ماژول P5 outdoor Cailiang

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P5 outdoor Cailiang اینجا کلیک نمایید.

ماژول P5 outdoor Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P5 outdoor Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول P6.6 outdoor Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P6.6 outdoor Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول P8 outdoor Qiangli

برای خواندن  توضیحات محصول ماژول P8 outdoor Qiangli اینجا کلیک نمایید.

ماژول

برای خواندن  توضیحات محصول اینجا کلیک نمایید.

ماژول

برای خواندن  توضیحات محصول اینجا کلیک نمایید.

ماژول

برای خواندن  توضیحات محصول اینجا کلیک نمایید.

ماژول

برای خواندن  توضیحات محصول اینجا کلیک نمایید.