وب سایت رسمی شرکت ASI

ماژول های کایلیانگ

ماژول های چیانگلی

22 1

پروسسور

نمایشگر های ال ای دی ای اس لایت

تلویزیون شهری و ویدئو ال ها یکی دیگر از نمایشگر های ال ای دی  شرکت ای اس ای لایت هستند. 

تلویزیون شهری 

تلویزیون شهری به نمایشگر های اوت دور که در فضای باز قار میگیرد گفته می شود.

ویدئو وال

ویدئو وال ها به نمایشگر های ایندور که در فضاهای بسته و با فضایی با نور کم گفته می شود.

تابلو روان

تابلو روان هم به نمایشگر های کوچک که برای نمایش متن استفاده می شود می گویند.

منو
0 مقایسه
خانه